AUTORIZOVANÝ GEODET- ING. JAROSLAV  DIČÉR - NITRA-0905 505 664    

Začínate stavať ?                                                                                                

1. Odporúčam overiť hranice pozemku. Vyhnete sa problémom, že postavíte dom na cudzej nehnuteľnosti a stavba nebude skolaudovaná (plot preložíte vždy, stavbu už nie ... ) .

2. Je vhodné nechať si urobiť polohopisné  a výškopisné zameranie pozemku.
Obsahuje presné priestorové pomery v okolí stavebného pozemku (oplotenia, komunikácia, inžinierske siete, susedné stavby, hranice pozemkov, vykreslenie vrstevníc a pod.)
Bude slúžiť projektantovi ako podklad pre najvhodnejšie umiestnenie stavby v teréne, navrhnutie optimálneho výškového osadenia domu, výškové napojenie na kanalizačnú prípojku, projektovanie prípojok ostatných inžinierskych sietí, a pod.
Pri svahovitých pozemkoch by som povedal, že je nevyhnutný. 
Na pozemku sa určí výškový bod, cez ktorý sa potom vykonávajú výškové merania na stavbe. 
Polohopisné a výškopisné meranie býva potrebné aj v prípade, ak je dom z katalógového projektu.
Pre projektanta ho poskytnem i v elektronickej forme programu AUTOCAD (.dxf, dwg)

Vytýčenie stavby.                                                                                

Následne po vypracovaní projektovej dokumentácie je možné pristúpiť k vytýčeniu stavby v teréne. K tomu ako geodet potrebujem: situačný plán, projekt základov a pôdorys prízemia.
Samotné vytýčenie sa robí na dvakrát. Najskôr sa vytýčia základy. Následne po betonáži zhruba na úroveň terénu sa vyznačí v základovom páse poloha debniacich tvárnic (tzv. DT-čka).

Zameranie rozostavanej stavby pre hypotekárny úver .                         

Ak uvažujete o hypotéke, v takom prípade potrebujete  geometrický  plán  na  rozostavanú stavbu.
Dom by mal mať aspoň čiastočne vytiahnuté múry, nemala by to byť iba tzv. "deka".
Geometrický plán potom slúži ako podklad na vypracovanie znaleckého posudku.
Spolu (geometrický plán i posudok) sa potom priložia k úverovým listinám z príslušnej banky a
podajú na zápis na kataster. 
Podľa súčasnej právnej úpravy je možné zapísať rozostavanú stavbu do listu vlastníctva i na základe žiadosti vlastníka (t.j. bez úverových zmlúv). Niektoré katastre požadujú uviesť aj dôvod zápisu - postačí napísať predaj nehnuteľnosti. Bohužiaľ, i v takomto prípade musíte pripojiť ku žiadosti o zápis aj znalecký posudok. Je to trochu diskutabilné, ale je to tak.
Po dokončení dom už znovu zameriavať netreba (ak bol zameraný v plnom pôdorysnom rozsahu). Po kolaudácii sa na katastri iba prekóduje z rozostavaného na dokončený cez oznámenie o pridelení súpisného čísla (vydá príslušný stavebný úrad obce).

Kolaudácia stavby.                                                                              

Geometrický plán na zameranie novostavby je nutnou súčasťou kolaudačného konania.
Od 1.7.2015 treba predložiť pri kolaudácii aj zameranie adresného bodu. (viď nižšie) .

Zápis stavby do listu vlastníctva.                                                                        

Po úspešnej kolaudácii musíte kataster  p o ž i a d a ť   o zápis domu (stavby) do listu vlastníctva.
K tomu potrebujete :
   -  geometrický plán na zameranie stavby (domu) ,
   -  oznámenie  o  pridelení  súpisného čísla (to vydá príslušný stavebný úrad až po kolaudácii           a vyhotovení geometrického plánu) , 
   -  v prípade, že ste postavili dom na poľnohospodárskej pôde v extraviláne, je potrebné doložiť        aj rozhodnutie pozemkového odboru o odňatí poľnohospodárskej pôdy - viď nižšie
      (je súčasťou konania na vydanie stavebného povolenia) , 
   -  napísať krátku žiadosť  adresovanú katastrálnemu odboru príslušného okresného úradu
      s neoverenými podpismi žiadateľov.  Príklad žiadosti :
      Vaše meno , adresa                                                                                              
                                                                        OKRESNÝ  ÚRAD V NITRE
                                                                        katastrálny  odbor
                                                                       Štefánikova trieda  č. 69  
                                                           949 01  Nitra

Vec: Žiadosť o zápis domu do listu vlastníctva.

Dolupodpísaný (meno, adresa) týmto žiadam o zápis domu do listu vlastníctva ,
v katastrálnom území   ..........   podľa priložených dokladov. 
K žiadosti prikladám  :     -  geometrický plán číslo  .....  , vypracovaný (meno geodeta)
                                          -  oznámenie o pridelení súpisného čísla

                                                                          podpis bez overenia
                                                             ...............................................
                                                                            meno vlastníka
  
Keďže ide o záznamovú listinu a nie vklad, k žiadosti nie sú potrebné žiadne kolky.
            
Ak ide o prístavbu rodinného domu, ktorý je už zapísaný na liste vlastníctva, je treba rozlišovať prípad, keď pristavená časť má výmeru väčšiu alebo menšiu ako 25 m2
Ak je výmera menšia ako 25 m2, postačí k zápisu na katastri: geometrický plán, ohlásenie drobnej stavby, vyjadrenie stavebného úradu k drobnej stavbe + žiadosť o zápis GP (viď vyššie) .
Ak je výmera prístavby väčšia ako 25 m2, rieši sa to pomocou stavebného povolenia a dokladov, ktoré vydá príslušný stavebný úrad.

Adresný bod .                                                            

Podľa zákona č. 125/2015 a vyhlášky MV SR č. 142/2015 je potrebné ku kolaudácii doložiť 
zameranie adresného bodu pre zriadenie registra adries, ktorý bude slúžiť orgánom štátnej správy (hasiči, záchranné zložky, polícia) . 
Zameranie adresného bodu (vstupu do budovy) obsahuje popisnú časť a grafickú časť.
Popisná časť obsahuje : -  elipsoidickú šírku, dĺžku a výšku adresného bodu
                                      -  označenie kraja, okresu, obce a jej časti, kde sa budova nachádza    
                                      -  názov ulice, orientačné číslo a súpisné číslo budovy
                                      -  meno a priezvisko toho, kto adresný bod zameral
Grafická časť obsahuje vyznačenie budovy na parcele a označenie polohy adresného bodu vo vzťahu 
k budove.
Adresný bod môže zamerať osoba, ktorá vykonáva geodetické práce.                                 

Geometrický plán .                                                     

Geometrický plán je špecifický mapový podklad, ktorý slúži na zachytenie  zmeny  priebehu hraníc evidovaných v katastrálnej mape. Je podkladom pre vypracovanie všetkých právnych listín (darovacia zmluva, kúpnopredajná zmluva, ...), pri ktorých dochádza ku zmene konfigurácie parciel .
Zachytáva stav na katastrálnej mape pred zmenou a po zmene. Obsahuje grafickú časť a výkaz výmer. Musí byť overený katastrálnym odborom príslušného okresného úradu a autorizovaným geodetom.
Poznámka: Vypracovaný a overený geometrický plán nie je automaticky zapísaný (!) do súboru  
popisných informácií - SPI (list vlastníctva), či do súboru geodetických informácií - SGI (mapa).
O jeho zápis je vždy potrebné  požiadať !!!  Kataster má na to 2 mesiace (záznamová listina).
Žiadosť o zápis GP môže vyzerať aj takto : 

               Vaše meno ,  adresa                                                                                              
                                                                        OKRESNÝ  ÚRAD V NITRE
                                                                        katastrálny  odbor
                                                                       Štefánikova trieda  č. 69  
                                                           949 01  Nitra

Vec: Žiadosť o zápis geometrického plánu - kat.úz. ..........

Dolupodpísaný vlastník pozemkov p.č.  ......   v kat. území  ......
týmto žiadam o zápis geometrického plánu č.  ....  (meno vyhotoviteľa)
do katastra nehnuteľností.
K žiadosti prikladám orginál uvedeného geometrického plánu. 

                                                                     podpis bez overenia                                                             
                                                         .....................................................
                                                                   meno vlastníka pozemku

Geometrický plán - kedy ho budem potrebovať ?                                   

 Ak kupujete pozemok tzv. " v celosti " (celú parcelu), spravidla geometrický plán nie je potrebný.
I tak je dobré  si nechať hranice odkontrolovať geodetom, nakoľko stav v teréne nemusí zodpovedať stavu podľa katastra nehnuteľností (oplotenie nie je vždy totožné  s hranicou).        Vyhnete sa tak v budúcnosti nepríjemným prekvapeniam. Aj keď sú to zdanlivo (z vášho pohľadu)
 "vyhodené peniaze",  v porovnaní s celkovou investíciou do pozemku to určite stojí za to ...
Geometrický plán je potrebný pri oddeľovaní, rozdeľovaní či zlučovaní parciel, pri majetkoprávnom usporiadaní parciel, na rozdelenie spoluvlastníctva, na zriadenie vecného bremena (právo prechodu, inžinierske siete a pod), atď.

Kupujete dom ?                                                                                   

Nechajte si na príslušnom katastrálnom úrade vyhotoviť snímku z katastrálnej mapy (8€) a skontrolujte, či pôdorys domu , zobrazený na mape, zodpovedá aj reálnej skutočnosti.
(Šikovnejší to môžu urobiť aj prostredníctvom internetu, ale nemusí to byť vždy spoľahlivá informácia.)
Ak je skutočnosť iná, nechajte vyhotoviť geometrický plán. 
Taktiež je potrebné skontrolovať či  v š e t k y   s t a v b y , ktoré sú na pozemku, sú aj zapísané  na liste vlastníctva (napr. garáž, hospodárska miestnosť).
Pri hypotekárnom úvere si to banka skontroluje sama (znalecký posudok) a v prípade horeuvedených nezrovnalostí si   u r č i t e   vyžiada geometrický plán.

Register  "E" .                                                                                     

Register  "E", laicky povedané , nahradil v podstate   p o z e m n o k n i ž n é   v l o ž k y . 
Ak je výsledkom ROEP-u (register obnovenej evidencie pôdy), potom výmera parcely  registra  "E" môže byť znížená  oproti pozemkovej knihe o diely (časti), ktoré sú už evidované vo vlastníckych vzťahoch parciel registra "C"  (ak  taký prípad nastal) . Znie to zložito, ale ak z pôvodnej parcely sa časť previedla do listu vlastníctva, má o to menšiu výmeru.
Hranice parciel registra "E"  sú vonku spravidla nezreteľné .  Ich zobrazenie eviduje kataster  
na mapách určeného operátu.
Výmery týchto E - parciel vznikli digitalizáciou mapových podkladov v mierke 1:2880,  bez reálneho merania v teréne. Nezriedka sa preto stáva, že z uvedeného dôvodu musí geodet tieto výmery upraviť  (týka sa to najmä prípadov uvedených vyššie). Myslite na to hlavne vtedy, ak kupujete do vlastníctva parcely z tohoto registra (E) .
Parcela registra "E" (zjednodušene povedané) sa "dostane" do registra "C" prostredníctvom geometrického plánu, čím sa jej výmera zároveň skontroluje. 
Poznámka: Na parcele registra "E" nie je možné evidovať stavbu (dom).

Vecné bremeno na liste vlastníctva .                              

Súčasťou zmluvy o vecnom bremene na  č a s t i   parcely je geometrický plán na vyznačenie vecného bremena , v ktorom sa graficky vymedzí rozsah vecného bremena k časti pozemku 
(právo prechodu peši, autom, prípojky, atď.) .
Ak sa vecným bremenom zaťažuje celá parcela, geometrický plán nie je potrebný.

Zmena druhu pozemku .                                                                       

Kataster nehnuteľností eviduje nasledovné druhy pozemkov :
poľnohospodárska pôda :  orná pôda , chmeľnica , vinica , záhrada , ovocný sad,                                                              trvalý trávnatý porast
nepoľnohospodárska pôda :  lesný pozemok , vodná plocha ,  zastavaná plocha 
                                           a nádvorie , ostatná plocha .
Zmenu druhu pozemku rieši zákon č. 220/2004 Z.z. , § 9 až § 11 (zmeny druhov pozemkov) a § 17 (odňatie poľnohospodárskej pôdy) v súčinnosti s pozemkovými odbormi príslušných okresných úradov.
Na základe žiadosti vlastníka (prípadne úžívateľa) pozemku vydá pozemkový odbor záväzné stanovisko v nasledovných prípadoch:
     1. pri zmene jedného druhu poľnohospodárskeho pozemku na iný druh 
         poľnohospodárskeho pozemku 
         ( § 9 , ods. 3a )
     2. pri zmene nepoľnohospodárskeho druhu pozemku na poľnohospodársky  druh pozemku                  ( § 9 , ods. 3b )  (okrem lesného pozemku)
     3. pri odňatí poľnohospodárskej pôdy do 5000 m2 v hraniciach zastavaného územia obce                 (zmena druhu pozemku poľnohospodárskej pôdy na  nepoľnohospodárske účely
         ( § 17 , ods. 2b )                               
     4. pri zmene poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, ak ide o nehnuteľnosť               so zastavanou plochou do 25 m2 , záhradný domček do 25 m2 (v záhradkárskom území                 podľa územného plánu obce) , viničný domček  do 25 m2. 
        ( § 17 , ods. 2c )
Zjednodušene povedané, stanovisko sa vydá pri zmene druhu pozemku v intraviláne.
K žiadosti je potrebné priložiť :
        -   kópiu z katastrálnej mapy 
        -   kópiu geometrického plánu  (ak ide o delenie parcely)
        -   výpis z listu vlastníctva
        -   kolok 3€

Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy .                                   

Ak chcete stavať v extraviláne , potrebujete od pozemkového úradu získať rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy.  Samozrejme za príslušný poplatok (odvod) .
Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy  (okrem prípadov 3. a 4. uvedených v bode pri zmene druhu pozemku).
Rozhodnutie vydáva príslušný Pozemkový úrad. Pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne (max. na 
10 rokov, pričom sa uvedie do pôvodného stavu).
K žiadosti sa prikladá :
     -  projektová dokumentácia
    -  bilanciu skrývky humusu s návrhom na jej využitie
    -  projekt spätnej rekultivácie  (pri dočasne odnímanej poľnohospodárkej pôde)
     -  základné identifikačné údaje o pozemku: výpis z katastra, kópia katastrálnej mapy s vyznačením           parciel navrhovaných na odňatie (prípadne 2 vyhotovenia geometrického plánu), 
        potvrdenie  o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke.
    -  vyjadrenie  účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy
    -  právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a                stavebného konania.   
    -  výpočet odvodu pre celý rozsah vyňatia. 
Ak je výmera odnímanej pôdy väčšia ako 1000 m2, treba ešte súhlas orgánu územného plánovania.
Právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí je podkladom na vydanie stavebného povolenia.
Rozhodnutie stratí platnosť, ak do 3-och rokov od jeho vydania nebola pôda použitá na zámer uvedený v tomto rozhodnutí.