AUTORIZOVANÝ GEODET- ING. JAROSLAV DIČÉR - NITRA - 0905 505 664                     

Geometrický plán :                                                                    

     -   na zameranie pozemku  (oddelenie / rozdelenie / zlúčenie)
      -   na zameranie novostavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
     -   na zameranie rozostavanej stavby  (na poskytnutie hypotekárneho úveru)
     -   na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam  (na majetkoprávne                                            usporiadanie) 
     -   na zriadenie vecného bremena  (na vyznačenie práva prechodu alebo                                          na uloženie inžinierskych sietí na cudzom pozemku)

Vytyčovanie :                                                                           

      -   hraníc pozemku  (pri nevyznačených hraniciach pozemku v teréne)    
     -   stavby  (pred zahájením stavebných prác)           

Polohopisný a výškopisný plán                                                     

     -   pre potreby projektanta na osadenie stavby
                     (výstup:  . DXF  . DWG  . DGN )

Porealizačné zameranie inžinierskych sietí                                     

Tvorba účelových máp                                                                

     -   v grafických CAD systémoch 

Porealizačné zameranie stavieb                                                    

Ostatné služby                                                                          

     -   sprostredkovanie kúpnopredajných a darovacích zmlúv
     -   sprostredkovanie majetkoprávnych prevodov